Patronaty Monitora Prawa Bankowego

Patronaty Monitora Prawa Bankowego

Wydarznia, nad którymi objęliśmy patronat

18 lutego 2016 r.

VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG w Jachrance

VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Najważniejsze zmiany legislacyjny z jakimi muszą zmierzyć się emitenci giełdowi, problematyka nowych regulacji MAR, najważniejsze zmiany w DPSN, zmiany w transakcjach menedżerów w związku z MAR, Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR-1), najnowsza problematyka WZA - te i wiele innych tematów zostało omówionych przez ponad 250 przedstawicieli spółek notowanych 9 i 10 lutego w Jachrance podczas VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG.

Pierwszego dnia spotkania przeprowadzonych zostało sześć sesji tematycznych. Debatę merytoryczną rozpoczęło wystąpienie na temat najważniejszych zmian legislacyjnych z jakimi muszą zmierzyć się spółki giełdowe.

VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Będzie to z pewnością kolejny rok pełen wyzwań dla przedsiębiorców, w szczególności emitentów giełdowych i innych uczestników rynków kapitałowych – ocenia mec. Sławomir Szepietowski, partner z polskiego biura kancelarii Bird & Bird. Nowe wymogi dotyczące raportowania oraz zarzadzania informacją poufną, ukierunkowane są na większą ochronę inwestora. Dla emitentów oznacza to konieczność budowania świadomości w organizacji, rewizji dotychczasowych procedur i dostosowania systemów informatycznych. To także czas zwiększonej odpowiedzialności zarządów oraz wyższych sankcji administracyjnych i karnych. Zmiany maja charakter systemowy i wymagają wspólnej pracy prawników, działów compliance oraz komórek biznesowych. Ich skuteczna implementacja opierać się będzie, bowiem nie na zabiegach wyłącznie formalnych, czy dostosowaniu dokumentów do nowego reżimu, ale na stworzeniu nowych ram funkcjonowania systemu zarzadzania wiedzą o organizacji i jej procesach oraz ochrony informacji – dodaje mec. Szepietowski.

Następnie zgromadzeni Goście rozmawiali na temat problematyki nowych regulacji MAR, poruszając kwestie opracowanych i planowanych aktów wykonawczych, harmonogramu dalszych prac legislacyjnych i niezbędnych działań, jakie powinny podjąć spółki.

VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Podczas trzeciego wystąpienia rozmawiano o Dobrych Praktykach Spółek Notowanych pod kątem najważniejszych zmian jakie obowiązują w DPSN od 1.01 br., procesu raportowania o (nie)przestrzeganiu DPSN oraz zakresu informacji w raporcie rocznym i związanej z tym odpowiedzialność.

Kolejnym poruszonym tematem były zmiany w transakcjach menedżerów w związku z MAR. Przedyskutowana została nowa szeroka definicja menedżerów i osób blisko związanych, raportowanie wszystkich transakcji na wszystkich rynkach oraz nowe wymogi raportowania o transakcjach.

Podczas piątej dyskusji panelowej zastanawiano się w jakim stopniu Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR-1) może być metodą minimalizacji ryzyka. Rozmawiano o znaczeniu OSR-ów jako standardów środowiskowych, zasadach tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania (ISR-1) i o możliwych wariantach implementacji na poziomie spółek.

Najważniejszym wyzwaniem stojącym dziś przed spółkami giełdowymi jest przygotowanie do wdrożenia regulacji MAR. Aby to ułatwić opracowane zostały Ogólne Standardy Raportowania (OSR-y) mające być pewnego rodzaju przewodnikami upraszczającymi stworzenie indywidualnych polityk informacyjnych przez poszczególne spółki. OSR-1, udostępniony spółkom we wrześniu zeszłego roku, jest podstawą do opracowania przez spółki własnych, wewnętrznych procedur zbierania, analizy oraz selekcji wybranych danych finansowych, które w określonych sytuacjach mogą mieć charakter informacji cenotwórczych - mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zakończyła symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA.

Symulacja dotyczyła różnorodnych sytuacji związanych z dopuszczaniem akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Uczestnicy Kongresu odgrywali akcjonariuszy, którzy chcieli wziąć udział w walnym zgromadzeniu, pomimo uchybień formalnych związanych z dokumentami uprawniającymi ich do uczestnictwa a także wcielali się w osoby decydujące w sprawie dopuszczenia tych akcjonariuszy. Przedstawiono kilkanaście różnych praktycznych wariantów wydarzeń, a sama symulacja spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników Kongresu - wskazał dr Radosław L. Kwaśnicki Partner Zarządzający Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, która współorganizowała symulację.

Drugi dzień Kongresu wypełniły zajęcia praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Kongres zakończyła dyskusja na temat projektu Ogólnego Standardu Raportowania 2 (OSR – 2), podczas której omówiono wyniki dotychczasowych konsultacji, przedyskutowano zakres dokumentu oraz najważniejsze oczekiwania inwestorów.

Podczas Kongresu przedyskutowany został OSR-2 dotyczący raportowania zdarzeń bieżących i obecnie jest przedmiotem konsultacji ze środowiskiem emitentów. Po opublikowaniu OSR-2 każdy z emitentów będzie mógł stworzyć własną procedurę kwalifikacji informacji poufnej w ramach tzw. Indywidualnego Standardu Raportowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności i branży - mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Fundacja Standardów Raportowania jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Komisja Nadzoru Finansowego objęła przedsięwzięcie Patronatem Honorowym.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl

 

Powrót do listy patronatów »

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Wydawca Monitora Prawa Bankowego
Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | email: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Partner merytoryczny
Allen & Overy